Algemene voorwaarden

De kraamtijd draait helemaal om de zorg voor jou en je kindje. We begrijpen dat je zeker wilt weten dat alles goed geregeld is in die spannende eerste dagen na je bevalling. Om jou inzicht te geven in onze zorgverlening kun je hier alle voorwaarden van onze diensten lezen. In deze algemene voorwaarden staan de rechten en plichten van zowel de zorgverlener als de cliënt duidelijk uitgelegd. Zo weet jij precies waar je aan toe bent met kraamzorg van Birth Company.

Algemene bepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten.

Onze rechten en plichten

2.1 Wij moeten ons tijdens het werk houden aan de afspraken die zijn opgetekend in de schriftelijke (zorg)overeenkomst.

2.2 Wij hebben enkel gekwalificeerde medewerkers in dienst.

3.3 Wij garanderen dat wij ons werk doen volgens alle door de overheid gestelde voorschriften. Bovendien hebben wij het certificaat Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector (HKZ)
2.4 Wij wijzen een kraamverzorgende aan, die jou in je kraamtijd komt verzorgen. Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met jouw voorkeuren.

Rechten en plichten van onze medewerkers

3.1 Het is onze medewerkers niet toegestaan te roken in jouw aanwezigheid.

3.2 Het is onze medewerkers verboden financiële zaken voor jou te regelen, waarbij gebruik gemaakt moet worden van jouw betaalmiddelen. Denk hierbij aan het gebruiken van je creditcard of bankpas.

3.3 Het gebruik van jouw auto of die van je medebewoner(s) is verboden voor onze medewerkers.
3.4 Onze medewerkers mogen jou of jouw medebewoner(s) niet transporteren in hun eigen voertuig, ook niet wanneer dit onderdeel zou zijn van de zorgverlening.

3.5 Onze medewerkers mogen niet alleen in de woning gelaten worden. Zij mogen ook niet alleen met kind en/of baby in de woning gelaten worden. Gedurende de kraamzorg dient cliënt aanwezig te zijn. Mocht cliënt hier toch voor kiezen, is Birth Company niet verantwoordelijk voor mogelijke schade gemaakt gedurende de periode dat de medewerker alleen in de woning is gelaten.

Jouw verantwoordelijkheden in de kraamperiode

4.1 Zorg dat je alle benodigdheden in huis hebt die wij nodig hebben om je te helpen of sta ons toe deze materialen zelf mee te nemen.
4.2 Zorg dat je alle benodigdheden in huis hebt die wij nodig hebben om te kunnen werken volgens de gezondheids- en veiligheidsmaatstaven op onze Arbochecklist, of sta ons toe de benodigde materialen zelf mee te nemen.
4.3 Zorg ervoor dat de noodzakelijke faciliteiten (zoals stromend water en gas- en elektriciteitsaansluiting) beschikbaar zijn, zodat we optimale zorg kunnen bieden.

4.4 Het is voor ons prettig wanneer jij aanvaardt dat wij enkel onder de door ons gestelde voorwaarden bij je aan het werk kunnen. Zaken waar wij voorwaarden aan verbinden tijdens het werk zijn hygiëne, fysieke belasting, werkgereedschap, veiligheid, rookgedrag en de beschikbare voorzieningen (gas, water, elektriciteit, etc.) bij jou thuis. Voldoet jouw thuissituatie niet aan onze voorwaarden, dan behouden wij ons het recht ons werk bij jou te beëindigen.
4.5 Om ons te kunnen houden aan de richtlijnen van Birth Company betreffende hygiëne is het noodzakelijk dat we kunnen rekenen op jouw medewerking, bijvoorbeeld wanneer we de verspreiding van besmettelijke ziektes moeten voorkomen.
4.6 Indien de gevraagde medewerking omtrent het voorkomen van besmetting van ziektes niet verleend wordt behoud Birth Company zich het recht de zorg onmiddellijk te beëindigen.

4.7 We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met jouw voorkeur voor een kraamverzorgende, maar wij accepteren niet dat je onze medewerkers op discriminerende gronden weigert. Daarom kunnen wij geen rekening houden met kenmerken zoals geslacht, seksuele geaardheid, huidskleur, geloofsovertuiging of leeftijd bij het toewijzen van een kraamverzorgende.

4.8 Wij gaan ervan uit dat je onze medewerkers met respect bejegent.

4.9 Wij verwachten jouw medewerking als het gaat om de veiligheid van onze medewerkers. Dit houdt in dat je omstandigheden zoals alcohol- en drugsgebruik, (seksuele) intimidatie, dreigementen, geweld en gevaarlijke huisdieren te allen tijde voorkomt in de buurt van onze werknemers.

4.10 Wij willen niet dat je rookt in de buurt van onze medewerkers. Zie hier dan ook vanaf zolang onze medewerker bij je in huis is.

4.11 Zorg dat je thuis aanwezig bent om onze medeweker te ontvangen, tenzij uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt met Birth Company.

4.12 Slaag je er niet in je aan deze voorwaarden te houden, dan behouden wij ons het recht de zorg bij jou thuis te staken. Mocht de situatie erom vragen, dan dienen wij een klacht in bij de zorgverzekeraar of bij het Zorgkantoor.

4.13 De hoogte van je bed is tijdens de bevalling en gedurende de kraamperiode minimaal 80 centimeter.

4.14 Eén van onze voorwaarden is dat er twee veilig af te sluiten, metalen kruiken zonder naad aanwezig zijn voor gebruik door onze medewerker. Beide kruiken moeten een rubberen plaatje hebben in de dop.

4.15 De voertaal binnen The Birth Company is Nederlands, mocht jij en/of jouw partner deze taal niet beheersen, dan zal je zelf een tolk moeten regelen. Uiteraard kan je bij de aanmelding een andere gewenste taal aangeven en proberen wij zo veel mogelijk daar rekening mee te houden.

Jouw privacy

5.1 Wij laten ons in ons werk leiden door de richtlijnen in het privacyreglement van Birth Company. Vraag dit document bij ons aan om het in te zien.

5.2 Wij zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Dit betreft gevoelige informatie waarvan wij met zekerheid kunnen zeggen of waarvan wij kunnen beredeneren dat je die liever niet deelt met derden.

5.3 Je mag altijd de persoonlijke gegevens die we van jou hebben bekijken, op afschrift ontvangen, aanvullen, corrigeren en/of laten afschermen, vernietigen of verwijderen.

5.4 Wij kunnen derden alleen jouw persoonlijke gegevens tonen of overhandigen wanneer jij hier uitdrukkelijk mee instemt.

Als je klachten hebt

6.1 Klachten behandelen wij aan de hand van het klachtenreglement van Birth Company. Wil je gebruikmaken van deze service? Vraag ons dan hiernaar via het telefoonnummer 085-1051909.

Aansprakelijkheid bij schade

7.1 Vanzelfsprekend zijn onze medewerkers uiterst voorzichtig. Het kan echter altijd voorkomen

dat er ongelukkigerwijs schade wordt aangebracht tijdens het werk. Onze WA-verzekering dekt

dan de door onze medewerkers bij jou aangebrachte schade.

7.2 Bezittingen en (gebruiks)voorwerpen waarvoor speciale omgang of instructies benodigd zijn

óf welke gemakkelijk beschadigd raken bij normaal gebruik vallen niet onder onze

aansprakelijkheid. Schade hieraan zullen wij niet vergoeden.

7.3 Als er een voorval plaatsvindt waar wij aansprakelijk voor zijn, kun je een verzoek tot

schadevergoeding doen.

7.4 Meld schade schriftelijk aan ons via een schadeformulier binnen een periode van 48 uur na

het voorval.

7.5 Het bedrag dat je vergoed krijgt hangt af van de hoogste dagwaarde van de gesneuvelde

eigendommen of van de geldsom die wij uitgekeerd krijgen van onze verzekering. Houd hierbij

ook rekening met het eigen risico van €250 per schadegeval.

7.6 Wij zijn niet verplicht de volgende soorten schade te vergoeden:

(1) schade veroorzaakt door jouw eigen opzet of grove schuld;

(2) schade als gevolg van slijtage;

(3) waardevolle zaken of geld die aan onze medewerker zijn toevertrouwd en die kwijtraken of gestolen worden door toedoen van derden. Dit geldt natuurlijk niet wanneer bewezen kan worden dat onze medeweker zich schuldig heeft gemaakt aan opzet of grove schuld met betrekking tot het verlies of de diefstal van de betreffende zaken.

7.7 Wil je meer weten over het melden van schade door onze medewerkers, stuur dan een email naar contact@birthcompany.nl of bel met 085-1051909.

Uitbesteden van werk aan derden

8.1 Wanneer er onverhoopt veel cliënten zijn die ons op hetzelfde moment nodig hebben, mogen wij ons werk uitbesteden aan één van onze samenwerkingspartners. Onze samenwerkingspartners zijn gekwalificeerde zorgverleners welke zorg verlenen wat voldoet aan alle wettelijke eisen.

8.2 Deze derde partij zal jou en jouw baby namens Birth Company komen verzorgen.

Beëindiging van de overeenkomst

9.1 In de volgende gevallen eindigt de overeenkomst waar deze voorwaarden betrekking op hebben:
(1) wanneer we de zorg voor jou hebben afgerond;
(2) in het geval van jouw overlijden;
(3) wanneer er wederzijdse overeenstemming is wat betreft opzegging van de overeenkomst. Het initiatief hiervoor kan van allebei de betrokken partijen komen.

Parkeerkosten

10.1 Het kan voorkomen dat de kraamverzorgende moet betalen voor een parkeerplaats bij jou in de buurt. Dit bedrag zal via een factuur na beëindiging van de kraamzorg aan jou worden doorberekend. Het is toegestaan om de verzorgende een parkeerkaart, bezoekerspas of onbetaalde parkeerplek binnen acceptabele afstand (d.w.z. hooguit 10 minuten lopen) aan te bieden.

Inschrijving

11.1 Om je inschrijving bij Birth Company te voltooien, moeten wij een compleet ingevuld inschrijfformulier of online aanvraagformulier van jou krijgen. Wanneer wij vervolgens jouw inschrijving bevestigen sta je officieel bij ons ingeschreven.

11.2 Wanneer je je bij ons inschrijft gedurende of na de 20ste week van je zwangerschap, dan mag je rekenen op de minimale kraamzorg. Dit houdt in dat je in ieder geval 3 uur kraamzorg per dag krijgt in de eerste 8 dagen na de bevalling.

11.3 Op hoeveel uur kraamzorg je in totaal recht hebt, hangt af van je verzekeringspolis en de kraamzorgindicatie.

Het Kraamzorgplan

12.1 Het Kraamzorgplan is een plan van aanpak om de eerste periode na de bevalling zo soepel mogelijk te laten verlopen. Wij stellen dit plan op om in onze zorgverlening rekening te houden met jou, je mantelzorgers en overige zorgverleners. Dit plan bewaar je bij jou thuis, zodat een ieder die jou komt ondersteunen precies weet wat er moet gebeuren om jou en je baby de beste zorg te geven.

12.2 Wanneer de zorgovereenkomst tot een einde komt, mag het Kraamzorgplan in jouw bezit blijven, zodat het later voor ons eventueel nog als referentie kan dienen.

12.3 In het Kraamzorgplan staan de afgesproken af te nemen kraamzorguren. Jouw gereserveerde uren worden definitief vastgelegd tijdens het intakegesprek. Deze kunnen op jouw verzoek niet in mindering gebracht worden na de intake, bevalling of tijdens de kraamweek.

Aanvullende kraamzorg

13.1 Het is mogelijk om aanvullende kraamzorg te ontvangen, mocht je daar behoefte aan hebben. Controleer eerst bij je zorgverzekeraar of jouw polis dit dekt. Wij leveren pas aanvullende kraamzorg na schriftelijke toestemming van je zorgverzekeraar.
13.2 Ook wanneer je zorgverzekering aanvullende kraamzorg niet dekt, is het mogelijk om alsnog extra verzorging te krijgen. Wij brengen hiervoor wel een bedrag bij je in rekening, dat wij afleiden uit het hiervoor geldende tarief van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Jouw bereikbaarheid

14.1 Om de zorg te kunnen verlenen is het voor onze medewerkers noodzakelijk om jouw verblijfplaats te kunnen bereiken.

14.2 We verwachten dat je telefonisch bereikbaar bent voor en tijdens de zorg.

14.3 Indien één van onze medewerkers bij jou op de afgesproken tijd aanwezig is en jij afwezig bent, verhinderd bent óf geen toegang tot de woning verleent, gelden de afgesproken tijden als zorg- of intake uren. Deze uren dienen afgetekend te worden door jou.

14.4 De medewerker wacht maximaal 15 minuten bij geen gehoor, maar de afgesproken zorgtijden zullen aangehouden worden. En deze dienen afgetekend te worden

Onze kraamzorg afzeggen

15.1 Onze kraamzorg kun je alleen schriftelijk annuleren, dat wil zeggen, door het sturen van een brief of een e-mail.

15.2 Wij hanteren 14 dagen bedenktijd na de inschrijving, zodra er buiten de 14 dagen bedenktijd wordt geannuleerd brengen wij €110,- aan administratie- en reserveringskosten in rekening.

15.3 Deze annuleringskosten gelden niet wanneer je onze zorg afzegt om medische redenen. 15.4 Een intakebezoek moet minimaal 48 uur vooraf geannuleerd worden anders wordt de intake omgezet naar een telefonische intake.

15.5 Meld jij je na de 25ste week aan voor de kraamzorg dan kunnen wij in plaats van een huisbezoek kiezen voor een telefonische intake.

Eigen bijdrage

16.1 Ontvang je kraamzorg, dan betaal je hiervoor een eigen bijdrage. Die wordt bepaald door je eigen verzekeringspolis. Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit en geldt voor heel Nederland. In 2022 is het tarief van de eigen bijdrage €4,70 per uur.

meld je nu aan

Direct inschrijven

Laat jouw kraamtijd onze zorg zijn! Meld je direct aan voor onze kraamzorg.